Европейски проект

ЕТ ДЕЯН МАДЖАРОВ – МАДЛОК сключи договор № BG16RFOP002-2.077-0161-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по схема BG16RFOP002-2.077 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма...