News

Сайтът в момента е в процес на обновление.

Извинете ни за възникналото неудобство.

Посетете ни отново скоро!

ЕТ „ДЕЯН МАДЖАРОВ - МАДЛОК“ сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001-0673-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Проект  BG16RFOP002-2.001-0673  има за цел да подобри производствения капацитет, да повиши производителността и пазарния дял и да засили експортния потенциал на компанията чрез инвестиция в ново, модерно и ефективно производствено оборудване.

В резултат от успешното изпълнение на проекта, ЕТ „ДЕЯН МАДЖАРОВ - МАДЛОК“ очаква да постигне следните резултати: подобряване на производствените процеси; повишаване ефикасността на производствените разходи; усъвършенстване на тръбните изделия по отношение на точност, прецизност, качество и дизайн; подобряване на ресурсната ефективност; оптимизиране на времето за производство на единица продукт.

Проект „Подобряване на производствения капацитет на ЕТ Деян Маджаров - Мадлок“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 1 056 148,20 лв., от които 538 635,58 лв. европейско и  95 053,34 лв. национално съфинансиране.

 

www.eufunds.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект  BG16RFOP002-2.001-0673 „Подобряване на производствения капацитет на ЕТ Деян Маджаров - Мадлок“ . Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЕТ Деян Маджаров - Мадлок“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Subcategories